Звіт керівника

Додайте текст тут...

ЗВІТ

директора Наддніпрянського ясел-садка № 55 Херсонської міської ради

за 2020/2021 навчальний рік.

Проектна потужність ЗДО № 55 - 230 місць.

Режим роботи закладу - 10 годин; з 7:30 до 17:30

Функціонує - 2 групи, які відвідують 17 дітей.

Група ясельного віку (1,5-3 р.): 1 група;

Різновікова(3-6/7р.): 1 група.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Кодексу «Про працю»

- освітня програма «Дитина»

А також відповідно власного Статуту та річного плану роботи закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ясел-садка є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Педагогічна рада, методична рада, творча група ЗДО спрямували зусилля на вирішення наступних питань:

• Розширення та удосконалення організації фізкультурно-оздоровчої роботи.

• Удосконалення роботи щодо створення предметно-ігрового середовища та психологічного комфорту для перебування дітей у закладі.

• Підвищення ефективності форм роботи, спрямованої на безпеку життєдіяльності дітей.

• Урахування вікових та індивідуальних особливостей кожної дитини під час підготовки і проведення навчальних занять та виховних заходів.

• Дотримання системності та послідовності у роботі з дитячим колективом та в індивідуальній роботі з кожною дитиною.

• Опанування системи дистанційної роботи в умовах карантину.


Кадрове забезпечення

Педагогічний процес здійснювали 4 педагоги , з них:

 • За результатами атестацій присвоєно: кваліфікаційну категорію "Спеціаліст" - 2 педагогам;

 • кваліфікаційну категорію "Спеціаліст ІІ категорії" - 1 педагог;

 • кваліфікаційну категорію "Спеціаліст І категорії" - 1.

 • За стажем педагогічної роботи:

 • від 10-ти до 20-ти - 2 педагоги;

 • після 20-ти - 2 педагоги.

За освітою:

 • вища - 2 педагоги;

 • базова вища - 1 педагог;

 • середня спеціальна- 1 педагог.

Групові приміщення ЗДО забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності.

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- спортивно-музична зала;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО постійно поповнюється матеріалами сайт закладу.

Управлінська діяльність

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2020/2021 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи ясел-садка за попередній навчальний рік, а саме:

1. Розпочати роботу по впровадженню сучасної інноваційної технології LEGO-технології в освітній процес.

2. Продовжити роботу з формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами ознайомлення дітей з довкіллям.

3. Фомувати правову культуру особистості, поняття про права й обов'язки, створювати умови для набуття дошкільниками досвіду усвідомлення суспільних дій, правомірної поведінки й толерантного спілкування на основі поваги до прав інших людей.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу в цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши знання дітей, які відвідують перший клас, можна зробити висновок, що діти мають достатній рівень успішності.

Методична робота

Для формування вміння спрогнозувати результати удосконалення власних професійно значущих якостей, розуміння педагогами їх впливу на покращення якості освітнього процесу в цілому, усвідомлення значення власного професійного іміджу, для формування нових професійних навичок і вмінь, з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на виконання головних завдань на 2020/2021 навчальний рік, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: засідання педагогічної ради, семінари, консультації, банки педагогічних ідей, теоретичні модулі, конкурси знавців, оформлення та поповнення особистих портфоліо педагогів тощо.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів були сплановані та успішно проведені упродовж навчального року такі форми методичної роботи: педради, круглі столи, консультації, семінари, перегляди занять та гурткової роботи.

Впродовж року педагогічними працівниками було виготовлено багато необхідного цікавого та змістовного дидактичного та розвивального матеріалу для роботи з дітьми. Поповнено методкабінет посібниками та педагогічною літературою відповідно до сучасних вимог, переглянуто та поновлено наповнення патріотично-національних куточків, забезпечено наявність дитячих знарядь праці.

Реалізація завдань Базового компонента здійснювалась за інваріантною (обов'язковою) та варіативною складовою навчального плану.

Окрім навчальних занять згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота музично-естетичного циклу з вихованцями.

Гурткова робота спрямована на розвиток творчості дошкільників, їх здібностей та талантів.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання.

Узагальнені результати педагогічного обстеження, рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі шкільного життя.

Протягом 2020/2021 н.р. з вихованцями закладу були проведені різноманітні заходи та свята.

Педагогічний колектив продовжував працювати над оновленням стратегії і тактики взаємодії з батьками. У спілкуванні з ними, педагоги створювали атмосферу довіри, розширювали й поглиблювали уявлення членів родини про сучасні освітні завдання, роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особистісному становленні, ознайомлення батьківської громади з процесом оновлення змісту, форм та методів дошкільної освіти.

Для реалізації цих завдань педагоги нашого закладу використовували у своїй роботі різноманітні форми роботи з батьками. Це і батьківські збори, засідання батьківських комітетів, відкриті заняття, бесіди за круглим столом, конференції, родинні свята, дозвілля, тематичні виставки, консультації.

Головним підсумком освітньої роботи на протязі усього періоду перебування дитини у яслах-садку є рівень її шкільної готовності. Особлива увага приділялась якісній підготовці дітей до школи. Бо наші випускники - це наша марка, наше обличчя успіху.

Робота медичного персоналу

Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Весь освітній процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров'язберігаючі, здоров'яформуючі технології.

Директор та медична сестра постійно контролювали дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров'я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 70 %.

Забезпечення фізичного виховання.

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров'язберігаючої компетентності дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Організація харчування

Організація харчування дітей в закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 17.04.2006 за №298/227.

Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітний період складає 85 %.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані) .

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи закладу дошкільної освіти. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Протягом навчального року у закладі перебували діти пільгового контингенту.

Створення умов щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, заклад забезпечений нормативно-правовими документами.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам'ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період.

Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ЗДО.

Матеріально-технічна база

Закладу дошкільної освіти вже 45 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання є одним із основних у діяльності директора.

Придбано: пилосос, килимове покриття, кухонний інвентар, ікрашки.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Проте на наступний навчальний рік існує перелік нагальних проблем:

 • Капітальний ремонт каналізаційної системи;

 • Капітальний ремонт пожежного водогону;

 • Придбання комп'ютера та принтера;

 • Капітальний ремонт санітарних кімнат;

 • Придбання пральної машини.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ. 

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!